Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Adjunktkursus

ADJUNKTKURSUS

 • Universitetspædagogik for adjunkter og post.docs
  på Aarhus Universitet

Bemærk venligst:


Pr. 1. oktober 2020 varetages AU Universitetspædagogikum (Adjunktkursus) af AU Centre for Educational Development (CED).

Hjemmesiden for CED findes her.
Her kan du også finde oplysninger om kurset i foråret 2021.


Universitetspædagogisk Netværk (UPNet) er ansvarlig for kurset i universitetspædagogik (adjunktpædagogikum) for adjunkter på Aarhus Universitet og har gennem en årrække forestået kurset.

Kurset henvender sig til adjunkter og post.doc’s på AU med undervisningsforpligtelse på vej til at kvalificere sig til/søge lektorat samt andre ansatte som varetager undervisningsopgaver svarende til adjunktur, f.eks. studieadjunkter eller lektorer uden tilsvarende pædagogisk kompetenceforløb.    

Det overordnede formål med kurset er at bidrage til professionaliseringen og kvaliteten af undervisningen gennem udvikling af deltagerens praktiske undervisningskompetencer samt udvikling af en scholarly tilgang til undervisning.

Målet er at deltagerne efter at have deltaget i adjunktkurset kan:

 • Analysere og diskutere universitetsundervisning baseret på teori om kvalitet i forskningsbaseret undervisning, universitetspædagogik og didaktik, eksamination og udprøvning, kursusevaluering og teori om de studerendes læring og motivation
 • planlægge, gennemføre og evaluere veltilrettelagt undervisnings- og eksamensforløb inden for egen fagdisciplin og organisatoriske kontekst
 • bruge og evaluere brugen af Educational IT til at fremme de studerendes læring
 • demonstrere praktiske undervisningsfærdigheder inden for en vifte af undervisningsformer
 • indsamle og analysere data om undervisningspraksisser og -erfaringer og kommunikere disse til andre i et undervisningsportfolio.

Kurset er tilrettelagt således, at kursusaktiviteterne i et vist omfang direkte kan støtte den undervisning, som deltagerne er involveret i gennem bl.a. støtte til planlægning af undervisningen og støtte til implementering af eksperimenter med undervisningsformer samt produktion af (elektronisk) undervisningsmateriale mv.

Det er en central del af kurset at deltagerne løbende arbejder med udarbejdelsen af egen læringsportfolio, som kan danne grundlag for udformningen af egen undervisningsportfolio til brug ved ansøgning af videnskabelige stillinger (AU's regler om undervisningsportfolio).

Kurset er tænkt som grundlag for det obligatoriske supervisionsforløb, der er en del af den samlede pædagogiske uddannelse for adjunkter ved Aarhus Universitet. Se regler og praksis for adjunktkurset her.

 

Adjunktkursets overordnede struktur

Det samlede adjunktkursus afvikles som fire moduler:

Modul 1: Introduktionsmodul om undervisning og læring på forskningsbaserede uddannelser

Modulet afvikles som et 3 dages internat på enten Sandbjerg Gods (forår) eller Kystvejens Konferencecenter, Grenå (efterår).

Indholdsmæssigt er fokus på:

 • egen udvikling som underviser på universitetet
 • basale universitetspædagogiske teorier, begreber og modeller
 • de studerendes baggrund, motivation og læring
 • pædagogisk forskning og evidens
 • planlægning af undervisning med fokus på begrundede valg af læringsmål, indhold, undervisningsformer, eksamensformer og edu-it
 • undervisningsformer og -teknik med særlig fokus på forelæsning, holdundervisning og vejledning
 • kursusevaluering og udvikling af egne kurser

Arbejdsmæssigt svarer modulet til ca. 50 timer. Modulet gennemføres i blended learning format og man skal påregne 25-30 timers arbejde forud for internatet.

Modul 2: Educational IT – om brug af teknologi i undervisning

Modulet gennemføres fakultetsvis og indholdet vil være en smule forskellig under hensyntagen til forskellige Educational IT strategier på fakulteterne. 

Indholdsmæssigt fokuserer modulet på:

 • Aarhus Universitets strategi for brug af edu-it i undervisning, herunder
 • forskellige kursusformater med hensyn til brug af teknologi i undervisning: ’technology distributed’, ’ technology supported’, ’ technology innovated’ (blended learning) og ’ technology based (fjernundervisning)
 • eksempler på best pratice for teknologiunderstøttet undervisning på fakultetet
 • planlægningsmodeller for blended undervisning (hvor tilstedeværelsesundervisning understøttes af e-læring)
 • hands-on erfaring med forskellige e-læringsmetoder og teknologier med særlig fokus på forelæsning, holdundervisning og vejledning
 • produktion af (mindst) ét digitalt undervisningsobjekt til brug i eget kursus
 • re-design af eget (kommende) undervisningsforløb
 • underviserrollen som e-moderator

Arbejdsmæssigt svarer modulet til 25 timer. Modulet gennemføres som blended learning format på HEALTH, BSS og ARTS og som ren fjernundervisning på Nat-Tech.

Modul 3: (Re)design af eget kursus eller læringsmodul

Ét af 3 spor skal følges: Forelæsning, holdundervisning eller vejledning.

Alle spor har følgende format:

 • Online introduktion
 • kursusdag face-to-face (f2f) med oplæg, øvelser, erfaringsudveksling og formulering af (re)designprojekt for kursus eller læringsmodul
 • vejledning i tilknytning til (re)design-projektet, herunder brug af teknologi
 • afprøvning af det (re)designede læringsmodul i egen undervisning
 • afsluttende kursusdag f2f med evaluering af erfaringer og resultater.

Indholdsmæssigt fokuserer sporet om forelæsning bl.a. på:

 • Identifikation af problemstillinger i egen forelæsningspraksis
 • design af planlægning af forelæsninger og forelæsningsforløb (herunder samspillet mellem in-class og out-of-class aktiviteter)
 • retoriske virkemidler i forelæsningen
 • digitale virkemidler i forelæsningen
 • visuelle virkemidler i forelæsningen

Indholdsmæssigt fokuserer sporet om holdundervisning bl.a. på:

 • Identifikation af problemstillinger i egen holdundervisning
 • aktiverende holdundervisnings muligheder og udfordringer
 • organisering af holdundervisning (herunder brug af teknologi og samspillet mellem in-class og out-of-class aktiviteter)
 • mødet med de studerende, herunder classroom-management og diversitet blandt studerende
 • ledelse af faglig dialog i holdundervisning
 • feedback og assessment i holdundervisning

Indholdmæssigt fokuserer sporet om vejledning bl.a. på:

 • Identifikation af problemstillinger i egen vejledningspraksis
 • forventningsafstemning i vejledningsforløb
 • relations- og proceskompetencer
 • tekstkompetencer og feedback i skriveprocessen
 • kommunikationskompetencer og samtalemodeller
 • brug af teknologi i vejledning

Arbejdsmæssigt svarer et modul 3 til ca. 45 timer fordelt med 20 timer til forberedelse og deltagelse i kursusdagene og ca. 25 timer til formulering og afprøvning af eget projekt. 

 

Modul 4: Afslutningsmodul - undervisningsportefolier, videndeling og fakulteternes undervisningspraksis

Modulet afvikles fakultetsvis og programmet vil være forskelligt fra fakultet til fakultet. Fælles er dog, at deltagerne får lejlighed til at fremlægge nogle af deres erfaringer, indsigter og produkter fra adjunktkurset for en inviteret gruppe af vejledere, kollegaer og undervisningsledere fra eget fakultet.

Fokus på afslutningsdagen er:

 • Feedback på eget læringssportefolio eller udkast til undervisningsportfolio
 • fremlæggelse af udvalgte produkter fra modul 2 og 3
 • diskussion af fakultetsspecifikke undervisningsforhold, eksempelvis de studerende, undervisningsevaluering, rammer for undervisning og udvikling af undervisning, strategiske satsninger mv.

  Arbejdsmæssigt svarer modul 4 til 30 timer.    


Det er normen at adjunktkurset gennemføres i et semester.
Se grafik over adjunktkurset her.